Regulamin uczestnictwa w Platformie

Pobierz regulamin w formacie dokumentu PDF

§1 Przedmiot Regulaminu Platformy Sandbox Blockchain

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany przez Fundację KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium z siedzibą w Warszawie, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000669017, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy Sandbox Blockchain, będącej środowiskiem informatycznym, udostępnianym Podmiotom Testującym przez Organizatora (przy współpracy z Operatorami i odpowiednim Akceleratorem) w celu prowadzenia prac rozwojowych i naukowych oraz testowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię HLF, zwanej dalej „Platformą”.

§2 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Akcelerator

podmiot, który w ramach korzystania z Platformy jest odpowiedzialny za:

 1. pozyskiwanie Podmiotów Testujących do udziału w Platformie oraz ich kwalifikację,
 2. wprowadzanie formalne oraz organizacyjne Podmiotów Testujących na Platformę, w tym prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do Testu, oraz
 3. współpracę z Podmiotem Testującym podczas jego udziału w Platformie;
Dane identyfikujące dane dostępowe umożliwiajace Podmiotowi Testującemu dostęp do Platformy;
Dzień roboczy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
Informacje poufne wszelkie informacje dotyczące Rozwiązania i inne informacje związane z Platformą oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa Podmiotu Testującego, Akceleratora, Operatora, Organizatora oraz informacje w inny sposób uznane za poufne, dotyczące Platformy, które mogą zostać przekazane w trakcie udziału w Platformie bądź zostały lub zostaną uzyskane przez Podmiot Testujący, Organizatora Platformy, Akceleratora lub Operatora w inny sposób w związku z Platformą, niezależnie od tego, czy przekazanie następuje w formie ustnej, pisemnej czy jakiejkolwiek innej, w tym wszystkie notatki, raporty, analizy, kompilacje, prognozy, opracowania, streszczenia i inne materiały;
Operator Operator Infrastruktury, Operator Rozwiązania i Operator Systemu, działający łącznie lub samodzielnie;
Operator Infrastruktury Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770202, NIP: 5252775789;
Operator Rozwiązania IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 32 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012941, NIP: 5260300724; 
Operator Systemu Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064, NIP: 526-030-05-17;
Podmiot Aplikujący niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego podmiot, który zawnioskował o przystąpienie do Platformy;
Podmiot Testujący niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego podmiot, który został zakwalifikowany do Testu na Platformie; w roli Podmiotu Testującego może wystąpić również Operator lub Akcelerator;
Rozwiązanie innowacyjne rozwiązanie lub zespół rozwiązań technologicznych Podmiotu Testującego weryfikowane w ramach Testu;
Test proces weryfikacji na Platformie próbnego wdrożenia Rozwiązania
Uczestnik Operator, Akcelerator i Podmiot Testujący.
 

§3 Ogólne zasady utrzymania Platformy

 1. Platforma jest utrzymywana i zarządzana przez Organizatora. Zakres czynności i zadań wykonywanych przez Operatorów lub Akceleratorów określa Regulamin oraz odrębne ustalenia z Organizatorem, w tym odpowiednie umowy.
 2. Operator może wykonać zadania przewidziane dla Akceleratora. W takim przypadku przysługują mu odpowiednie uprawnienia i obowiązki Akceleratora.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współdziałania w ramach Platformy określa Organizator we współpracy z Operatorami.
 4. W celu sprawnego zarządzania i zapewnienia konsensusu oraz przejrzystości Organizator powołuje organ podejmujący decyzje o charakterze strategicznym dla Platformy, zwany dalej „Komitetem Sterującym”.
 5. Zasady działania Komitetu Sterującego określa Procedura Wewnętrzna. Dostępność i jawność Procedury Wewnętrznej określa jednostronnie Komitet Sterujący.
 6. Komitet Sterujący – na zasadach określonych w Procedurze Wewnętrznej – może wydać Organizatorowi lub Uczestnikom wiążące zalecenia lub decyzje.
 7. W celu rozwoju Platformy i zapewnienia forum konsultacyjnego Organizator powołuje organ doradczo-opiniujący dla Platformy, zwany dalej „Radą Programową”.
 8. Zasady działania Rady Programowej określa Organizator.
 9. Uczestnicy zobowiązani są – tam gdzie w sposób oczywisty występuje takie ryzyko – do przeciwdziałania kopiowaniu danych zawartych w Platformie, w tym również autorskiej koncepcji funkcjonalnej i technicznej Platformy, zasad funkcjonowania, wyglądu i układu graficznego.
 10. Postanowienia Regulaminu dotyczące Podmiotu Testującego w okresie postępowania kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio do Podmiotu Aplikującego.

§4 Kwalifikacja Podmiotów Testujących

 1. Organizator, Operator i Akcelerator są zobowiązani do ogłoszenia – co najmniej na własnych stronach internetowych – informacji o naborze Podmiotów Aplikujących do współpracy w ramach Platformy.
 2. Korzystanie z Platformy przez Podmiot Testujący wymaga akceptacji oraz spełnienia wszelkich wymagań określonych w Regulaminie oraz zakończenia z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego do Testu.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne do Testu przeprowadza Akcelerator lub Operator.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne do Testu i sam Test może dotyczyć więcej niż jednego Rozwiązania.
 5. Podmiot Aplikujący lub Podmiot Testujący nie może być na liście ostrzeżeń publicznych KNF oraz musi spełniać indywidualne wymagania określone przez Akceleratora lub Operatora.
 6. Podmiot Aplikujący ma obowiązek poinformowania Akceleratora lub Operatora, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne do Testu, o przypadkach niespełniania któregokolwiek z wymogów, o których mowa w ust. 2.
 7. Akcelerator lub Operator, który prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do Testu, udostępnia Podmiotowi Aplikującemu wszelkie wymagane dokumenty i informacje, które są konieczne do Testu, w tym dokumentację techniczną.
 8. Akcelerator lub Operator, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne do Testu, uzyskuje od Podmiotu Aplikującego – w formie pisemnej lub dokumentowej – potwierdzenie akceptacji Regulaminu.
 9. Akcelerator lub Operator, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne do Testu, niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego informuje Podmiot Aplikujący o jego wyniku.
 10. Akcelerator lub Operator, który prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do Testu, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o pozytywnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do Testu wraz z przekazaniem danych, w tym kontaktowych, Podmiotu Testującego.
 11. Po pozytywnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do Testu Akcelerator lub Operator, który prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do Testu, niezwłocznie powiadamia Operatora Infrastruktury o konieczności umożliwienia dostępu do środowiska testowego, w tym wygenerowania i przekazania Danych identyfikujących, dla Podmiotu Testującego, wraz z przekazaniem jego danych, w tym kontaktowych.
 12. Podmiot Testujący przed wprowadzeniem na Platformę musi zapewnić, że posiada dostęp do niezbędnej infrastruktury, w oparciu o którą realizowane będą komponenty nie wchodzące w zakres funkcjonalny Platformy, a która będzie zawarta w zakresie projektu inkubacji (np. aplikacja frontend, backend API, serwery uwierzytelniające, repozytorium dokumentów, relacyjna baza danych, systemy analityczne etc.), oraz że posiada w swoim zespole osoby posiadające odpowiednie kompetencje, w tym znajomość koncepcji oraz działania platformy blockchain Hyperledger Fabric. Szczegółowe wymagania co do koniecznej infrastruktury oraz kompetencji zespołu Podmiotowi Testującemu przedstawia Akcelerator lub Operator, który prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do Testu.

§5 Środowisko testowe

 1. Korzystanie z Platformy przez Podmiot Testujący wymaga posługiwania się Danymi identyfikującymi.
 2. Dane identyfikujące są generowane przez Operatora Infrastruktury i przekazywane przez niego Podmiotowi Testującemu.
 3. Podmiot Testujący zobowiązany jest do ochrony przekazanych Danych identyfikujących i nie ujawniania ich osobom trzecim.

§6 Test

 1. Podmiot Testujący jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 2. Udział Podmiotu Testującego w Teście realizowany jest w oparciu o akceptację Regulaminu przez Podmiot Testujący, na zasadach określonych w Regulaminie oraz ewentualnych umów i innych uzgodnień z Akceleratorem lub Operatorem, bez konieczności zawierania odrębnej umowy z Organizatorem.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej w informacji, o której mowa w § 4 ust. 1, okres dostępności Platformy dla Podmiotu Testującego w celu prowadzenia Testu wynosi 6 miesięcy od dnia przekazania Podmiotowi testującemu Danych identyfikacyjnych.
 4. Okres, o którym mowa w ust. 3, może zostać przedłużony na podstawie decyzji Akceleratora lub Operatora, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne do Testu.
 5. Akcelerator lub Operator, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne do Testu, przekazuje do Operatora Infrastruktury informację o okresie, o którym mowa w ust. 3.

§7 Obowiązki Podmiotu Testującego

 1. Podmiot Testujący zobowiązany jest do powstrzymania się w trakcie Testu i po jego zakończeniu od:
  1. kopiowania jakichkolwiek elementów Platformy,
  2. dekompilacji kodu źródłowego elementów Platformy,
  3. naruszenia czy obchodzenia zabezpieczeń Platformy,
  4. wprowadzania danych osobowych lub danych rzeczywistych do Platformy,
  5. podejmowania działań, które mogą narazić na szkodę Organizatora, Akceleratora lub Operatora,
  6. prowadzenia Testu dotyczącego Rozwiązań cudzych lub na rzecz podmiotów trzecich.
 2. W ramach Testu Podmiot Testujący może korzystać ze wsparcia lub usług Akceleratora lub Operatora na podstawie odrębnych ustaleń.
 3. Podmiot Testujący zobowiązany jest do umożliwienia dostępu Operatorowi lub Akceleratorowi do środowiska informatycznego wykorzystywanego przez Podmiot Testujący w ramach Testów w celu przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa.
 4. Podmiot Testujący zobowiązany jest do współpracy z Operatorem oraz Akceleratorem przy realizacji Testu i wykonywania ich poleceń dotyczących kwestii technicznych i bezpieczeństwa.
 5. Podmiot Testujący zobowiązany jest do stosowania się do decyzji Organizatora.
 6. Podmiot Testujący może dokonać wcześniejszego zakończenia Testu na zasadach określonych przez Akceleratora.
 7. Regulamin nie reguluje kwestii dostępu Operatora oraz Akceleratora do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, w tym w ramach dostępu, o którym mowa w ust. 3.

§8 Dostępność Platformy

 1. Organizator oraz Operatorzy dołożą starań, aby Platforma była dostępna w trybie 24/7/365. Platforma może być niedostępna, w szczególności w przypadkach awarii lub prowadzenia prac przeprowadzanych przez Organizatora, Operatora lub Akceleratora w oprogramowaniu lub infrastrukturze Platformy.
 2. Dostępność Platformy nie jest równoznaczna z dostępnością systemu teleinformatycznego operatora lub Akceleratora, jeżeli w jakikolwiek sposób wpływa on na korzystanie z Platformy.
 3. O niedostępności, w tym planowanej, Organizator informuje za pośrednictwem strony internetowej Platformy.
 4. Organizator publikuje listę Uczestników na stronie internetowej Platformy.

§9 Wymogi bezpieczeństwa

 1. Podmiot Testujący jest zobowiązany zapewnić poziom bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych podczas korzystania z Platformy zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami profesjonalisty. Podmiot Testujący zapewnia co najmniej:
  1. ochronę fizyczną urządzeń przenośnych,
  2. nadzór nad oprogramowaniem instalowanym na urządzeniach mobilnych,
  3. zarządzanie uprawnieniami dostępu do urządzeń mobilnych,
  4. ochronę urządzeń mobilnych przed szkodliwym oprogramowaniem,
  5. stosowanie technik kryptograficznych, które zapewnią bezpieczeństwo przechowywanych i przekazywanych danych,
  6. bezpieczną realizację kopii bezpieczeństwa,
  7. bezpieczeństwo przed ingerencją zewnętrzną, np. firewall lokalny,
  8. możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami,
  9. ochronę klucza prywatnego API i zestawu kluczy kryptograficznych.
 2. Podmiot Testujący jest zobowiązany do zapewnienia ochrony dokumentacji technicznej, o której mowa w § 4 ust. 7, zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami profesjonalisty, a w szczególności:
  1. przez oznaczania jej adekwatną klauzulą według klasyfikacji informacji Podmiotu Testującego,
  2. przechowywanie w repozytorium zapewniającym poufność oraz integralność.
 3. Podmiot Testujący jest zobowiązany do usunięcia danych przetwarzanych przez niego w ramach Testu niezwłocznie po jego zakończeniu.
 4. Organizator oraz Operatorzy zastrzegają sobie uprawnienie do przeprowadzenia doraźnych audytów bezpieczeństwa sprzętu wykorzystywanego przez Podmiot Testujący przy korzystaniu z Platformy.

§10 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Mając na uwadze nieodpłatne świadczenie usług i udostępnienie Platformy:
  1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej,
  2. wszelkie wyraźne lub dorozumiane stwierdzenia, oświadczenia lub gwarancje, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje lub stwierdzenia dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, zadowalającej jakości, użytkowania lub praktyk handlowych zostają niniejszym wyłączone w maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie.
 2. Organizator nie odpowiada za działania i zaniechania Operatorów i Akceleratorów, w tym w szczególności za prawidłowe przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do Testów.
 3. Organizator nie odpowiada za szkody w szczególności związane z:
  1. zawieszeniem lub wyłączeniem Podmiotu Testującego z Testów,
  2. wykonaniem decyzji Komitetu Sterującego,
  3. awarie lub niedostępność Platformy.
 4. Organizator nie odpowiada za szkody:
  1. z tytułu utraconych korzyści,
  2. z tytułu rękojmi za wady i odpowiedzialności z tytułu gwarancji,
  3. związane z celem Testów,
  4. związane z jakością i celem Rozwiązania,
  5. związane z utratą informacji gospodarczych i danych powstałych lub wykorzystywanych w związku z korzystaniem z Platformy,
  6. związane z naruszeniem przez Uczestników postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie danych osobowych, poufności czy bezpieczeństwa.

§11 Odpowiedzialność Operatora

 1. Mając na uwadze nieodpłatne wykonywanie zadań określonych w Regulaminie:
  1. Operator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej,
  2. wszelkie wyraźne lub dorozumiane stwierdzenia, oświadczenia lub gwarancje, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje lub stwierdzenia dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, zadowalającej jakości, użytkowania lub praktyk handlowych zostają niniejszym wyłączone w maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie.
 2. Operator nie odpowiada za działania i zaniechania Akceleratora, w tym w szczególności za prawidłowe przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do Testów.
 3. Operator nie odpowiada za szkody w szczególności związane z:
  1. zawieszeniem lub wyłączeniem Podmiotu Testującego z Testów;
  2. wykonaniem decyzji Komitetu Sterującego.
 4. Operator nie odpowiada za szkody:
  1. z tytułu utraconych korzyści,
  2. z tytułu rękojmi za wady i odpowiedzialności z tytułu gwarancji,
  3. związane z celem Testów,
  4. związane z jakością i celem Rozwiązania,
  5. związane z utratą informacji gospodarczych i danych powstałych lub wykorzystywanych w związku z korzystaniem z Platformy,
  6. związane z naruszeniem przez Uczestników postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie danych osobowych, poufności czy bezpieczeństwa.

§12 Odpowiedzialność Akceleratora

 1. Mając na uwadze nieodpłatne wykonywanie zadań określonych w Regulaminie:
  1. Akcelerator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej,
  2. wszelkie wyraźne lub dorozumiane stwierdzenia, oświadczenia lub gwarancje, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje lub stwierdzenia dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, zadowalającej jakości, użytkowania lub praktyk handlowych zostają niniejszym wyłączone w maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie.
 2. Akcelerator nie odpowiada za działania i zaniechania Organizatora oraz Operatora, w tym w szczególności za prawidłowe udostępnienie środowiska testowego.
 3. Akcelerator nie odpowiada za szkody w szczególności związane z:
  1. zawieszeniem lub wyłączeniem Podmiotu Testującego z Testów,
  2. wykonaniem decyzji Komitetu Sterującego.
 4. Organizator nie odpowiada za szkody:
  1. z tytułu utraconych korzyści,
  2. z tytułu rękojmi za wady i odpowiedzialności z tytułu gwarancji,
  3. związane z celem Testów,
  4. związane z jakością i celem Rozwiązania,
  5. związane z utratą informacji gospodarczych i danych powstałych lub wykorzystywanych w związku z korzystaniem z Platformy,
  6. związane z naruszeniem przez Uczestników postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie danych osobowych, poufności czy bezpieczeństwa.

§13 Odpowiedzialność Podmiotu Testującego

 1. Podmiot Testujący ponosi odpowiedzialność za szkody związane z nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu.
 2. Podmiot Testujący ponosi odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, kierowanych wobec Organizatora, Akceleratora lub Operatora, a powstałych w związku z korzystaniem z Platformy.
 3. W przypadku skierowania wobec Organizatora, Akceleratora lub Operatora roszczeń związanych z udziałem Podmiotu Testującego w Platformie, Podmiot Testujący zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Organizatora, Akceleratora lub Operatora, przystąpienia do postępowania sądowego lub administracyjnego, naprawienia wszelkich szkód z tym związanych, jak również do udzielenia wszelkiego niezbędnego wsparcia w celu oddalenia takich roszczeń.

§14 Poufność

 1. Organizator i Uczestnicy są zobowiązani do niewprowadzania na Platformę żadnych danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą zawodową lub inną tajemnicą prawnie chronioną.
 2. W przypadku konieczności wykorzystania – w celu przeprowadzenia Testu – jakichkolwiek danych na Platformie, Podmioty Testujące są zobowiązane do wykorzystania danych fikcyjnych.
 3. Organizator, Akcelerator i Operator zachowują w poufności wszelkie Informacje Poufne, w posiadanie których wejdą w związku z realizacją Testów.
 4. Organizator i Uczestnicy są uprawnieni do ujawnienia Informacji Poufnych, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub nakazy odpowiednich organów.
 5. Organizator, Akcelerator lub Operator są uprawnieni do przekazania Informacji Poufnych swoim pracownikom i współpracownikom, jak również wszelkim innym podmiotom przy udziale których wykonują role i realizują zadania określone w Regulaminie.
 6. Organizator, Akcelerator i Operator:
  1. zobowiążą osoby i podmioty, o których mowa w ust. 5, do zachowania poufności w stopniu co najmniej takim, do jakiego zobowiązani są oni sami,
  2. ponoszą odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób lub podmiotów, o których mowa w ust. 5, jak za działania lub zaniechania własne.
 7. Podmiot Testujący jest zobowiązany do zapewnienia, że do pozyskanych w trakcie udziału Podmiotu Testującego w Platformie informacji dotyczących Platformy, w tym Danych identyfikujących, oraz dokumentów i informacji, o których mowa w § 4 ust. 7, dostęp otrzymają wyłącznie upoważnione przez niego osoby lub podmioty, oraz że dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu i na potrzeby związane z Testem.
 8. Podmiot Testujący jest zobowiązany do poinformowania osób i podmiotów, o których mowa w ust. 7, o obowiązujących zasadach dotyczących bezpieczeństwa informacji.
 9. Podmiot Testujący jest zobowiązany do zapewnienia przez osoby i podmioty, o których mowa w ust. 7, zachowania poufności co najmniej na zasadach tożsamych jak dla Podmiotu Testującego.
 10. Podmiot Testujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób i podmiotów, o których mowa w ust. 7, jak za działania własne.
 11. Organizator i Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia, że wszelkie Informacje Poufne będzie przekazywał w sposób zapewniający bezpieczeństwo i poufność informacji oraz, że będą przekazywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych wiadomości, na szyfrowanych nośnikach lub z wykorzystaniem szyfrowanych kanałów komunikacji.
 12. Organizator, Akcelerator oraz Operator ma prawo udostępnienia (publikacji) treści dotyczących udziału danego Podmiotu Testującego w celach związanych z funkcjonowaniem Platformy lub w celach promocyjnych w szczególności w komunikacji Organizatora, na stronie internetowej, lub w raportach z funkcjonowania Platformy, w tym raportach sporządzanych okresowo.
 13. Podmiot Testujący ma prawo udostępnienia (publikacji) treści dotyczących udziału w Platformie w celach związanych z funkcjonowaniem Platformy lub w celach promocyjnych w szczególności w komunikacji Podmiotu Testującego na stronie internetowej.
 14. Akcelerator, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne do Testu, lub Operator są uprawnieni do wejścia na środowisko testowe Podmiotu Testującego wyłącznie za jego zgodą. Dostęp do wejścia na środowisko testowe może być przyznane podmiotom trzecim wyłącznie za łączną zgodą Organizatora i Podmiotu Testującego.
 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad lub uchybień dotyczących bezpieczeństwa danych lub komunikacji, w szczególności stwierdzenia incydentu bezpieczeństwa lub jakichkolwiek okoliczności mogących wskazywać na ryzyko wystąpienia incydentu bezpieczeństwa:
  1. Podmiot Testujący powiadamia niezwłocznie Akceleratora lub Operatora, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne do Testu,
  2. Akcelerator powiadamia niezwłocznie Operatorów i Podmioty Testujące, którego naruszenie dotyczy,
  3. Operator powiadamia Organizatora oraz Akceleratora, którego naruszenie dotyczy, oraz Podmioty Testujące, którym prowadził postępowanie kwalifikacyjne do Testu, jeżeli naruszenie ich dotyczy,
  4. Organizator powiadamia Operatorów i odpowiedniego Akceleratora.
 16. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 15, powinno zostać przekazane niezwłocznie, lecz nie później niż 72 godziny od stwierdzenia zdarzenia, na podany jako dane kontaktowe adres e-mail.
 17. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 15, powinno zawierać, w miarę możliwości, co najmniej:
  1. opis zdarzenia,
  2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby mogącej udzielić informacji o zdarzeniu,
  3. okoliczności zdarzenia, w tym wszystkie istotne informacje pozwalające na identyfikację jego przyczyn,
  4. czas trwania zdarzenia, datę, godzinę i miejsce jego wystąpienia,
  5. opis podjętych działań po stwierdzeniu zdarzenia,
  6. w przypadku przekazania zgłoszenia przez Operatora – informacje dotyczące przewidywanych skutków oraz podejmowanych przez Operatora działaniach zaradczych.
 18. Operator Infrastruktury i Operator Rozwiązania monitorują wskaźniki i parametry Platformy, a także analizują środowisko teleinformatyczne w zakresie podatności na incydenty bezpieczeństwa. 

§15 Dane osobowe

 1. Organizator i Uczestnicy są zobowiązani do niewprowadzania żadnych danych osobowych na Platformę.
 2. W przypadku konieczności wykorzystania jakichkolwiek danych na Platformie, Organizator i Uczestnicy są zobowiązani do wykorzystania danych fikcyjnych.
 3. Organizator, Operatorzy oraz Akcelerator – na zasadach określonych w odrębnych umowach – udostępniają sobie nawzajem dane osobowe do reprezentacji oraz dane osobowe kontaktowe oraz inne dane osobowe reprezentantów Podmiotów Testujących w zakresie koniecznym do przeprowadzenia naboru, o którym mowa w § 4 ust. 1, postępowania kwalifikacyjnego do Testu, o którym mowa w § 4 ust. 2, oraz innych czynności określonych w Regulaminie.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z umowami zawartymi pomiędzy Uczestnikami, w szczególności dotyczących współpracy w ramach Komitetu Sterującego, Rady Programowej, wsparcia lub usług, o których mowa w § 7 ust. 2, albo podanych w ramach obsługi zgłoszeń, pomocy technicznej lub zgłaszania nieprawidłowości, określają te umowy.

§16 Przechowywanie i archiwizacja danych

 1. Dane Podmiotu Testującego są przechowywane na Platformie wyłącznie w okresie Testu, o którym mowa w § 6 ust. 3, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.
 2. W przypadku niedotrzymania przez Podmiot Testujący obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 3, Operator Infrastruktury usuwa dane uzyskane w trakcie Testu niezwłocznie po zakończeniu Testu.
 3. Dane Podmiotu Testującego na Platformie nie są archiwizowane poza Platformą, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Podmiotu Testujący może archiwizować swoje dane poza Platformą, ale nie jest do tego zobowiązany.

§17 Prawo własności intelektualnej

 1. Rezultaty będące przedmiotem praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w wyniku korzystania przez Podmiot Testujący z Platformy, w szczególności w ramach Testu, stanowią wyłączną własność Podmiotu Testującego, chyba że indywidualne ustalenia, w szczególności pomiędzy Podmiotem Testującym a Akceleratorem lub Operatorem, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne do Testu, stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2. Przy czym za rezultaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie uznaje się jakichkolwiek elementów Platformy.
 2. Platforma, w tym w szczególności wszelkie elementy środowiska testowego, oraz jej zmiany, w tym dokonane na skutek usuwania podatności, wad, awarii czy zgłoszeń, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności intelektualnej oraz przemysłowej Organizatora lub Operatora.
 3. Podmiot Testujący nie nabywa praw własności intelektualnej lub przemysłowej, ani żadnych innych praw do Platformy ani jakichkolwiek danych udostępnianych przez Organizatora, Operatora lub Akcelerator.
 4. Operator Infrastruktury stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji Podmiotu Testującego przed dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności poprzez zapewnienie, że:
  1. każda instancja Platformy będzie dedykowana tylko dla jednego Podmiotu Testującego,
  2. Operator Infrastruktury nie ma dostępu do klucza dostępowego, co oznacza, że w przypadku jego zagubienia będzie konieczne uruchomienie nowej instancji Platformy,
  3. każda instancja Platformy będzie odseparowana i niezależna od innych,
  4. transmisja danych pomiędzy stacjami roboczymi użytkowników Podmiotu Testującego a instancją Platformy odbywać się będzie za pomocą szyfrowanych protokołów https oraz grpcs,
  5. każda instancja Platformy w momencie uruchamiania z obrazu wzorcowego wygeneruje unikalny zestaw kluczy kryptograficznych, za pomocą których Podmioty Testujące mogą uwierzytelnić się do sieci blockchain,
  6. spełnione są wymagania zawarte w standardach IS0/IEC dla przetwarzania w chmurze.

§18 Obsługa informacyjna

 1. Informacji związanych z funkcjonowaniem Platformy w stosunku do Podmiotów Testujących udzielają Akcelerator lub Operator, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne.
 2. Obsługa informacyjna obejmuje w szczególności udzielanie informacji na temat:
  1. szczegółowych zasad naboru, o którym mowa w § 4 ust. 1,
  2. wymogów technicznych i organizacyjnych funkcjonowania Platformy,
  3. awarii lub innych przypadków niedostępności Platformy, w tym planowanej.

§19 Obsługa zgłoszeń

 1. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 15, wszelkie zgłoszenia Organizatora i Uczestników, w tym wad, awarii, niedostępności, przyjmuje Operator Systemu.
 2. Operator Systemu publicznie, na stronie internetowej Platformy www.sandboxblockchain.pl, udostępnia Podmiotom Testującym i Akceleratorom dane kontaktowe oraz zasady i terminy przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.
 3. Operator Systemu przyjmuje zgłoszenia przynajmniej w Dni Robocze w godzinach 8.00-16.00.
 4. Operator Systemu informuje na bieżąco Organizatora o zgłoszeniach mających istotny wpływ na funkcjonowanie Platformy oraz podjętych działaniach, w tym naprawczych. Na żądanie Organizatora Operator Systemu ma obowiązek przekazać mu każde zgłoszenie oraz informację o sposobie jego rozpatrzenia.
 5. Niniejszy paragraf nie dotyczy zgłoszeń Podmiotu Testującego związanych ze wsparciem lub usługami, o których mowa w § 7 ust. 2.

§20 Zawieszanie, wyłączanie lub ograniczanie Testu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia Podmiotu Testującego, zawieszenia lub zakończenia Testu w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o:
  1. naruszeniu Regulaminu lub prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i poufności,
  2. wykorzystywania Testów do celów niezgodnych z prawem, obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,
  3. testowania Rozwiązania, które ma służyć do celów niezgodnych z prawem, obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,
  4. niespełnianiu wymogów, o których mowa w § 4 ust. 5,
  5. narażeniu Organizatora na poważną szkodę, w tym utratę reputacji,
  6. stosowaniu w ramach korzystania z Platformy praktyk nieuczciwej konkurencji wobec innych Uczestników,
  7. naruszania Testem lub Rozwiązaniem praw osób trzecich, w tym w zakresie własności intelektualnej.
 2. Przez ostrzeżenie rozumie się upomnienie i zobowiązanie:
  1. do wywiązywania się ze wszystkich postanowień Regulaminu, prawa i wymagań oraz
  2. usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, które doprowadziły do okoliczności, o których mowa w ust. 1

w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni.

 1. Przez zawieszenie Testu rozumie się czasowe zawieszenie dostępu do Platformy. W okresie zawieszenia Podmiot Testujący ma obowiązek wywiązywania się ze wszystkich postanowień Regulaminu, prawa i wymagań oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, które doprowadziły do okoliczności, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie.
 2. Okres zawieszenia Testu wlicza się do okresu, o którym mowa w § 6 ust. 3.
 3. Podmiot Testujący – w celu odwieszenia Testu – zgłasza Akceleratorowi lub Operatorowi, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne, gotowość ponownego korzystania z Platformy.
 4. Organizator uzależnia odwieszenie Testu od wyniku weryfikacji okoliczności, o których mowa w ust. 1, stanowiących podstawę zawieszenia Testu.
 5. Przez zakończenie Testu rozumie się ostateczne zakończenie dostępu do Platformy.
 6. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Testu wyłącznie po uzyskaniu zgody Komitetu Sterującego.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Komitet Sterujący podejmuje decyzję o zakończeniu Testu albo o niekończeniu Testu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Organizator – do czasu podjęcia decyzji przez Komitet Sterujący – ma prawo do zawieszenia Testu.
 8. Organizator – przed ostrzeżeniem Podmiotu Testującego, zawieszeniem lub zakończeniem Testu – informuje o swoim zamiarze Akceleratora lub Operatora, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne.
 9. W przypadku gdy Podmiot Testujący prowadzi z wykorzystaniem Platformy więcej niż jeden Test, zawieszenie lub zakończenie Testu winno odnosić się do tego Testu, którego prowadzenia dotyczą okoliczności, o których mowa w ust. 1.
 10. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące dla Uczestników i podlegają wykonaniu przez wskazanego w decyzji Operatora lub Akceleratora. Organizator niezwłocznie przekazuje informację o decyzji członkom Komitetu Sterującego.
 11. W przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o wysokim prawdopodobieństwie, że w związku z prowadzeniem Testu mogą wystąpić okoliczności, o których mowa w ust. 1, Organizator – przed udostępnieniem Platformy Podmiotowi Testującemu – może niezwłocznie zawnioskować do Komitetu Sterującego o podjęcie decyzji o niedopuszczeniu Podmiotu Testującego do Testu, mimo pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 12. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Komitet Sterujący podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu Podmiotu Testującego do Testu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku braku decyzji w tym terminie Podmiot Testujący zostaje dopuszczony do Testu.

§21 Komitet Sterujący

 1. W skład Komitetu Sterującego wchodzi przedstawiciel Organizatora oraz po jednym przedstawicielu każdego z Operatorów.
 2. Wskazanie lub zmiana przedstawiciela wchodzącego w skład Komitetu Sterującego wymaga dla swojej skuteczności powiadomienia Organizatora pocztą e-mail. Organizator niezwłocznie powiadamia pocztą e-mail pozostałych członków Komitetu Sterującego.
 3. Do kompetencji Komitetu Sterującego należy podejmowanie wszystkich decyzji związanych z bieżącym funkcjonowaniem Platformy, w tym przystępowaniem do korzystania z Platformy nowych Uczestników, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Platformy oraz ustalanie kierunków działań w związku z Platformą, a w szczególności decyzji dotyczących:
  1. wprowadzania zmian do Regulaminu lub Procedury Wewnętrznej,
  2. wezwania Podmiotu Testującego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
  3. zawieszenia korzystania przez Podmiot Testujący z Platformy,
  4. zakończenia korzystania przez Podmiot Testujący z Platformy, w tym zakończenia Testu,
  5. przystąpienia nowego podmiotu do współpracy w ramach Platformy w charakterze Akceleratora lub Operatora.
 4. Decyzje Komitetu Sterującego są ostateczne i wiążące dla Organizatora i Uczestników i podlegają wykonaniu przez wskazanego w decyzji Organizatora, Operatora lub Akceleratora. Organizator niezwłocznie przekazuje informację o decyzji Komitetu Sterującego do wykonania odpowiedniemu Akceleratorowi.
 5. Komitet Sterujący może również wyrażać wszelkie opinie oraz składać propozycje i wnioski dotyczące rozwoju i zmian funkcjonowania Platformy.
 6. Postanowienia ust. 3 nie naruszają kompetencji Organizatora jako udostępniającego Platformę, w szczególności w zakresie określonym w § 20.
 7. W obradach Komitetu Sterującego dotyczących decyzji, o których mowa w § 20 ust. 9 lub 13, bierze udział Akcelerator, który prowadził postępowanie kwalifikacyjne do Testu danego Podmiotu Testującego, z prawem głosu.

§22 Rada Programowa

 1. W skład Rady Programowej wchodzi przedstawiciel Organizatora oraz po jednym przedstawicielu każdego z Operatorów oraz każdego z Akceleratorów.
 2. Wskazanie lub zmiana przedstawiciela wchodzącego w skład Rady Programowej wymaga dla swojej skuteczności powiadomienia Organizatora pocztą e-mail. Organizator niezwłocznie powiadamia pocztą e-mail pozostałych członków Rady Programowej.
 3. Rada Programowa przedkłada Organizatorowi propozycje i opinie dotyczące funkcjonowania Platformy w szczególności w zakresie zmian Regulaminu i Procedury Wewnętrznej oraz może kierować wnioski do Komitetu Sterującego.

§23 Zakończenie udostępniania Platformy

Organizator może zakończyć udostępnianie Platformy w każdym czasie, z tym że jest zobowiązany do powiadomienia o tym Uczestników z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

§24 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Platformy.
 2. Organizator – za zgodą Komitetu Sterującego – jest uprawniony do jednostronnego wprowadzania zmian Regulaminu.
 3. Organizator informuje Uczestników o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem miesiąca przed jej wprowadzeniem przez publikację na stronie internetowej Platformy.
 4. Operator Infrastruktury oraz Operator Rozwiązania zastrzegają sobie prawo do wprowadzania, za zgodą Komitetu Sterującego, zmian ich dokumentacji technicznej, o której mowa w § 4 ust. 7.
 5. Operatorzy, o których mowa w ust. 4, informują Organizatora i Uczestnika o takich zmianach z wyprzedzeniem miesiąca przed ich wprowadzeniem przez publikację na stronie internetowej Platformy.
 6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian Regulaminu lub dokumentacji technicznej, o której mowa w § 4 ust. 7, lub wprowadzenia nowej dokumentacji, wynikających z wprowadzenia lub zmian przepisów prawa lub wymagań właściwego organu nadzoru albo konieczności usunięcia trudności technicznych w działaniu Platformy, Organizator ma prawo wprowadzić zmiany Regulaminu, a Operatorzy, o których mowa w ust. 4, mają prawo wprowadzić zmiany dokumentacji technicznej, o której mowa w § 4 ust. 7, w terminach wynikających ze zmienionych przepisów prawa lub powyższych wymagań, a w przypadku konieczności usunięcia utrudnień, w terminach niezbędnych dla zachowania ciągłości udostępniania Platformy.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.